خوزنا : شرط موافقت شوراي نگهبان با رتبه‌بندي معلمان
شنبه، 2 بهمن 1400 - 18:43 کد خبر:127462

خبرگزاري مهر: محمد مهدي زاهدي در پاسخ به اين سوال كه آيا فردا طرح رتبه بندي معلمان به جمع بندي نهايي خواهد رسيد و اشكالات شوراي نگهبان برطرف خواهد شد، افزود: شوراي نگهبان چند اشكال به اين طرح وارد كرد كه اصلي‌ترين آن اشكالات، وجود اصل ۷۵ بوده است.

وي با بيان اينكه ابهامات ديگر موجود در طرح به راحتي قابل حل است، ادامه داد: بايد تلاش كنيم تا با هماهنگي و تفاهم با سازمان برنامه و بودجه موضوع اصل ۷۵ را حل كنيم.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با تاكيد بر اينكه اين كميسيون روز يكشنبه حتماً تصميمات لازم را براي سرانجام رسيدن اين طرح خواهد گرفت، گفت: به هر حال اين تصميمات گرفته خواهد شد اما اينكه شوراي نگهبان تصميمات اتخاذ شده را اين بار قبول كند يا نه، اين بحث ديگري است.

نماينده كرمان و راور در مجلس با اشاره به اينكه تفاهم كميسيون آموزش با سازمان برنامه هم اينگونه خواهد بود كه اگر دولت با آنچه روز يكشنبه در كميسيون آموزش به تصويب رسد، موافقت كند اصل ۷۵ تكرار نمي‌شود، افزود: اعلام موافقت دولت در صحن علني موجب مي‌شود اين بار ديگر اصل ۷۵ پيش نيايد.

زاهدي با تاكيد بر اينكه موضوع اصلي مخالفت شوراي نگهبان وجود اصل ۷۵ قانون اساسي است، گفت: اگر رفع اصل ۷۵ صورت بگيرد، شوراي نگهبان حتماً با طرح رتبه بندي معلمان موافقت خواهد كرد.

بر اساس اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي طرح‌هايي كه نمايندگان مجلس در خصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد، تنها در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن روش جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.