خوزنا : سراب ناي كش سرابي رفته در خواب
چهارشنبه، 18 خرداد 1401 - 09:37 کد خبر:142306

سراب ناي كش سرابي رفته در خواب
✍️ ياسرنظري چگني

توجه خاص به پتانسيل ها و نقاط قوت در چرخش و گذشت ايام در ساخت سرنوشت گروهاي اجتماعي و مناطق از شناساگرهاي اصلي هستند.
تجربه تاريخي هم بيانگر اين واقعيت است كه در هر منطقه اي كه به نقاط قوت توجه اي نشده است هم اكنون زنگ خطر اين بي مبالاتي ها به صدا درآمده است.

مضمون پيشرفت و توسعه به سرنوشت پذيرش كلي همه واقعيات بستگي دارد كه در كنار اين پذيرش نوع مديريت و استفاده از آن مضمون ها بسيار مهم است.

اما واقعيات امروز دهستان سراب ناي كش واقع در بخش مركزي شهرستان چگني مجموعه اي از پاره گفتارهاي است كه در حال مرگ به بيان حقايقي اشاره دارد كه جدال بين سرنوشت اين دهستان با آينده را بخوبي بيان مي كند.

تجسم بزرگي سراب ناي كش و جابه‌جايي عظمت تاريخي و شكوه گذشته آن با وضعيت اسفناك كنوني فرمولي نامشخص از دگرگوني هاي تخريب گر بوده كه سستي در اراده و بي اهميتي مردمان اين ديار را نشان مي دهد.

بهتر است كه براي رهاندن سراب ناي كش از اين وضعيت انحطاط گونه و جلوگيري از ورود به مرحله هاي بدتر مردمان تاريخ ساز و متمدن اين دهستان شور و اشتياق خود را به واقعيات محل زندگي و سكونت خود بيشتر از قبل كنند و براي ساخت يك محيط آرماني و ايده آل از موضع سكوت خارج گردند.

بايد با معرفي يك خط مشي روشن راهنماي حركت خود را محور قرار دهند و چهره حقايق را از چهره هاي متضاد تشخيص دهند و با آري گويي به اين نعمات خدادادي كه در اين منطقه نهفته است اشكال بي اهميتي و بي مسئوليتي را كه نسبت به سراب ناي كش در پيش گرفته اند از دهن خود دور كنند.

شرايط نامطلوب و پارادوكس هاي تفكري اهالي  تفسيري ايجابي از طريق وضعيت و حالت بد ناي كش است كه بايد به شكل ماهرانه و همراه با اراده مسئولين را مجاب به چاره انديشي درباره رهايي از اين وضعيت بكنيم.

اگر بخواهيم به دو علت و جريان اصلي عقب ماندگي دهستان سراب ناي كش اشاره كنم بايستي در وهله اول به بي خيالي و بي اهميتي مردم و دوم كم توجهي مسئولان را نام برد.

متاسفانه استمرار وجود زمينه هاي اين دو علت باعث باور نكردن امتزاج افق هاي روشن براي آينده اين دهستان باستاني شده است.

مطالعه تاريخ ساكنان دهستان سراب ناي كش در اتحاد و يكپارچگي و تلاش براي بهبود وضعيت ناي كش در قديم الايام يك پادزهري است براي بي اهميتي و سهل انگاري قشر كنوني كه خود را در زير نقاب هاي بي خيالي و ژست هاي روشن‌فكرانه پنهان كرده اند و منتظر فرو آمدن معجزه اي از آسمان براي رهايي از اين وضعيت محل زندگي خود هستند.

بي اهميتي ساكنان دهستان سراب ناي كش نسبت به منطقه خود آنها را از ساير علل متمايز كرده است و همين باعث شده است تا نگاه مسئولين هم به اين منطقه پر از نعمت هاي طبيعي و چشمه كم نظير و خروشان آن نگاهي سست و گذار باشد.

با مشاركت مردم در برابر اين همه بي توجهي مسئولان مي توانست آنان را بيدار و وادار به پاسخگويي و برنامه ريزي براي جلوگيري از هدر رفتن اين همه پتانسيل طبيعي كند.

خاموشي اهالي اين دهستان از عوامل مهمي است كه باعث دست درازي طمع كاران به منابع آبي آن شده و‌ به راحتي در زير چتر سكوت اهالي كار خود را بدون هيچ‌گونه وقفه و مشكلي با سرعت به جلو مي برند.

به حق كه نسل حاضر در دهستان سراب ناي كش را تحت هيچ شرايطي نمي توان و نبايد با گذشتگان اين ديار مقايسه كرد و يا آنها را با هم مورد قضاوت قرار داد.

چه نيك مردان و چه نيك زناني كه هنوز هم وقتي نامشان از ذهن و زبان مي گذرد بايد به احترامشان قد خميده كرد و آه افسوس سر داد.

واقعاً ما اهالي كنوني دهستان سراب ناي كش ميراث داران خوبي نبوديم و آنچه را از نياكان و گذشتگان تحويل گرفتيم در حال نابودن شدن و تبديل به تلي از خاكستر كرده ايم.

هنوز هم صداي پيام ها و خواسته هاي گذشتگان كه با هيچ امكاناتي آن همه امكانات براي اين دهستان از حكومت ها جذب كرده بودند در خاطرم نجوا مي كنند.

خواسته ها و مطالباتي كه با نگاه سنتي ولي با يك‌ آينده نگري هوشمندانه در پي كسب آنها مسافت هاي خاكي بسياري را طي و چه خون دلها كه نخورده اند.

يا شيرمرداني حماسه ساز و تاريخ ساز بخير كه اقتدار امروز دهستان سراب ناي كش مديون آنهاست اما خودشان در زير خروارها خاك آرميده اند.

ياد آن دور همي هاي شبانه و نشست هاي روزانه در لب چشمه جاري ناي كش بخير كه بزرگان خاك دوست و ميهن پرست در آن جمع ها با همدلي خواسته هايي از گاه از سر مهر و‌ مهرباني و گاه از سر گلايه و انتقاد و بازگويي برخي كمبودها كه مي ديدند و با بيان خاص و شيرين خود درخواست پيگيري و شنيده شدن آنها را داشتند.

درود بر گذشتگان دهستان سراب ناي كش كه با همدلي و مهرباني در كنار هم زيست مي كردند و با همت خود نام ناي كش را بر بلنداي سفيدكوه به اهتزاز درآورد بودند با جرآت مي توان گفت كه فقط ««يك‌ چگني بود و ناي كش»»

ياد آنهايي بخير كه آرزوي ديدن روزهاي زيبا و‌ آينده روشن و پر از امكانات سراب ناي كش خود را به زير خاك‌ بردند.

بي اهميتي و سهل انگاري مردم حال حاضر سراب ناي كش را فقط مي توان با بغض در گلو و اشك هاي حلقه زده در چشم تفسير كرد ولاغير.

درد است امروزي كه اين مردم بي خيال پيش پا افتاده ترين خواسته قانوني خود را در سينه حبس كرده اند و هيچ منطقي هم براي بيان آنها ندارند و وظيفه خود را با صبر به ديگري و به اميد ديگري رها كرده اند.

حزن انگيز است كه ما ساكنين سراب باستاني ناي كش نه در خواسته ها و‌مطالبات خود عرف را رعايت كردم و نه عادات نياكان را به ارث برده ايم و به همين خاطر از نظر بقا و تكامل ايده آل پيشرفتي سريع داشته و داريم.

پيدايش مدنيت در ناي كش بدون استمرار گفتن خواسته ها و فروپاشيدگي اجتماعي كه در نبود عرف و‌ عادات اجتماعي است به حكم طبيعت پريشاني و ابتذال را در پيش روي سراب ناي كش قرار داده است.

به عقيده سپنسر آن قانون اخلاقي كه با اصل تنازع براي بقاء و انتخاب طبيعي براي ماندن سازگار نباشد از همان ابتدا بيهوده است و راه به جايي نخواهد برد.

شوربختانه نسل قدرتمند و مطالبه گري در دهه كنوني سراب ناي كش پرورش نيافته است كه قدرت ايده پردازي و‌ چاره جويي براي بيرون رفت از چاله ها و بحران ها را داشته باشند.

فاجعه اينجاست كه در تفسير اوضاع نابسامان كنوني سراب ناي كش به جاي عقلانيت و واقع بيني به لجاجت و بي اهميت بودن اكتفا مي كنيم.

ما بايد با تشكيل جلسات همفكري و مشورتي اول از همه چيز توسعه را براي خود تعريف و معنا كنيم و براي همگان آگاه سازي كنيم كه توسعه فرايندي از ديدن واقعيات است كه با ديدگاه هاي محدود و ضد اجتماعي از بين مي رود و راه رسيدن به آن دور و مشكل خواهد شد و

توسعه و پيشرفت سراب ناي كش زماني رو ريل خواهد افتاد و‌ مي توان به آن اميدوار بود كه با حضور حداكثري تمام اهالي تمام موقعيت هاي مختلف اين منطقه بررسي و براي استفاده معقول از آنها نقشه راه ترسيم كرد.

در مقابل يكي از وظايف اصلي دولت هم كمك به ايجاد شرايطي است كه به رشد عقلانيت مردم و خود دولتمردان كمك كند چرا كه بر اساس اصل عقلانيت افراد در شرايط مختلف متناسب با آن شرايط عمل مي كنند.

بايد بپذيريم كه كم توجهي مسئولان به وضعيت موجود سراب ناي كش ريشه در كم اهميتي و نگاه خودم مردم دارد چرا كه اجراي بعضي از قواعد رفتاري و مديريتي مستلزم يك حركت و واكنش متقابل و دو طرفانه است

براي اكثر افرادي كه حتي گذرا به سراب ناي كش ورود مي كنند اينچنين وضعيتي با دارا بودن اين همه سرمايه و منابع طبيعي و بهره مندي از جغرافيايي ممتاز جاي سوال و تعجب دارد كه همگي به اتفاق نظر خود مردم را سبب اين وضعيت مي خوانند.

مردم بايد به جاي اينكه اغلب وقت خود را صرف عوامل خودساخته ذهني در به وجود آمدن اين وضعيت صرف كنند به بررسي موضوعات اصلي حول محور اصلي كندن ناي كش از اين حالت كليد كنند و‌ به فرعيات توجه نكنند.

كمرنگ بودن حضور مشهود مردم در بعضي از جلسات همفكري و طرح مشكلات كه به خاطر مطالبه گري افرادي دلسوز انجام مي شود بصورت متواتر در جلسات هماهنگي اهداف و رويكردهاي مناسب براي اين منطقه هيچ توجيهي عقلي ندارد و اين را بايد قهر مردم با سرنوشت و آينده خود تعريف كرد.

در طول تاريخ سكونت در سراب ناي كش هيچ وقت مردم اينگونه مقهور بي خيالي و بي مسئوليتي خود نشده اند وضعيت امكانات اين منطقه با همسايه هاي خود حتي شهر سراب دوره مركز شهرستان چگني گواه اين مدعاست.

هر شخص مي تواند بر افكار مجموعه اطراف خود اثرگذار باشد پس پيشنهاد اين است هر نفر از افرادي كه دغدغه سراب ناي كش را دارند سعي در همراهي تمام مردم با خود را داشته باشند و فرياد بزنند كه قهر كردن مردم با خود و محيط زندگي خود كه چند سالي است ام را شروع كرده اند بزرگ ترين و ويران ترين نوع خشم حركت حمله گونه به سراب ناي كش كه آن را به لبه پرتگاه كشانده است.

بايد به فكر مهار كردن اين خشم خود ساخته و جايگزيني مسئوليت پذيري با افكار مثبت به جاي آن باشيم و تا فرصت باقيست از خواب غفلت و عامدانه بيدار شويم.

داشتن مهارت اجتماعي قوي و بالابردن سطح مطالبه گري بايد آموزش داده شود اما آگاهي و مطالبه گري بايد براي به دست آوردن جايگاه مورد نظر به كار برده شود و بر همين اساس مي توان با معرفي  ظرفيت هاي بالا و لازم در سراب ناي كش مردم را از نوع و سطح مطالبه گري هوشيار و بيدار كرد.

به هيچ وجه تعلل جايز نيست و اهالي بايد از همين الان پاي خود را محكم روي سنت ها بگذارند و گزينه هاي بر كرسي شوراي اسلامي روستا را مشخص كنند و از عجله و شتاب براي ورود به اين پارلمان محلي كه تا بحال كوچكترين قدم مثبتي براي ناي كش برنداشته است اجتناب كنند.

هر شخصي كه در سراب ناي كش يا هر محيطي ديگر زندگي مي كنند بايد نقش اجتماعي خود را به درستي ايفا كند و براي ايجاد تغييرات و بهبود وضعيت به ارائه راه حل و نظرات خود در قالب جمع بپردازد.

نوشتار را اينگونه به پايان مي رسانم.

مردم شريف دهستان سراب ناي كش تا بيش از اين دير نشده است از خواب غفلت و بي توجهي بيدار شويد.

پس عزا بر خود كنيد اي خفتگان
زان كه بد مرگي است اين خواب گران