خوزنا : از (( سنگ نگاره ها )) تا فضاي مجازي
سه شنبه، 14 تیر 1401 - 11:19 کد خبر:145192

به بهانه  روز قلم ؛
از (( سنگ نگاره ها )) تا فضاي مجازي

رضا كياني

از دوران پيشا تاريخ  كه انسان (( قلوه سنگ ))و يا فلزي را در دست مي گرفت  و    باورها ، هستي شناسي و بطور كلي  تراوشات دروني   را  بر  ديواره غارها ،  صخره ها و شكاف ميان كوه   به ثبت  رساند  و حاصل   دغدغه مندي ، ذوق وتلاش خويش  را در خلق   (( سنگ نگاره ها ))  متجلي كرد ... تا  رسيدن به زمان اكنون  !  عصري كه (( قلم و قلم‌فرسايي ))  در   لمس صفحات حروف گوشي موبايل تعريف مي شود .
آري ، در پرواز سحرانگيز زمان ،  ديواره غارها و صخره ها جاي خود را به صفحات مجازي دادند !
اما همچنان  جريان نوشتن   و شوق به  امتداد انديشه ، ارتباط  و آگاهي  در نهانخانه ذهن و روان انسان جوشان و درخشان باقي مانده است .‌‌...
اما نبايد از نظر دور داشت ؛  فراتر از جوهر قلم ، اين گوهر خرد ،  عزت ،  آزادگي و معرفت بود ،كه در هر زمانه اي  حرارتي پرجاذبه بر   دلها و ديده نشاند ...  چه نيكوست كه روز قلم را موسم بازشناسي و صيانت از   شرافت   و منزلت والاي  قلم و نوشتن  بدانيم . باشد كه در اوج  حاشيه هاي كاذب و فرساينده ذهن ، بزرگ پنداري ها ،  جدل‌هاي مسموم ، ادبيات زرد و...  ،   حكمت   مايه ور  اين سرزمين در مقام مواريثي گرانسنگ  بر روح نوشتن هاي  امروز  ما ،  روشن ،  سرزنده و اثربخش  بماند.