خوزنا : ضرورت پيوست فرهنگي براي رسانه‌ها
شنبه، 12 شهریور 1401 - 07:38 کد خبر:150683
ناتواني وضعف نگارنده به عنوان عضو كوچكي از رسانه‌هاي داخلي درانتشاربه هنگام عملكرد دستگاه هاي اجرايي، پديده ها و رخدادهاي داخلي ويا ناتواني روابط عمومي ها درتعامل دوسويه با رسانه ها ، دشمنان فرصت طلب را واداشته است كه، رسانه‌هاي خارجي و معاند را اجيرنمايند تا افكار عمومي را به سمت نا اميدي هدايت نمايند! آري، اين‌كه بتوان افكار عمومي را چگونه و از چه روشي تحت تأثير و تحت كنترل قرار داد به خودي خود موضوع مهمي است ورسانه‌هاي داخلي بايد بتوانند در چين فضاي غبارآلودي مديريت افكار عمومي را به نحو احسن انجام دهند


ضرورت پيوست فرهنگي براي رسانه‌ها
فاضل حيدري مديرمسول
ناتواني وضعف نگارنده به عنوان عضو كوچكي از رسانه‌هاي داخلي درانتشاربه هنگام عملكرد دستگاه هاي اجرايي، پديده ها و رخدادهاي داخلي ويا ناتواني روابط عمومي ها درتعامل دوسويه با رسانه ها ، دشمنان فرصت طلب را واداشته است كه، رسانه‌هاي خارجي و معاند را اجيرنمايند تا افكار عمومي را به سمت نا اميدي
هدايت نمايند! آري، اين‌كه بتوان افكار عمومي را چگونه و از چه روشي تحت تأثير و تحت كنترل قرار داد به خودي خود موضوع مهمي است ورسانه‌هاي داخلي بايد بتوانند در چين فضاي غبارآلودي مديريت افكار عمومي را به نحو احسن انجام دهند. يكي از دستوركارهاي مهم رسانه هاي خارجي از زماني كه انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد تا به امروز، مقابله با روش، ايده و باورهاي جمهوري اسلامي ايران و نا اميدي مردم بوده است.
رسانه‌هاي خارجي و معاند مانند بي‌بي‌سي، ايران اينترنشنال، راديو فردا و غيره طوري وانمود كرده‌اند و طوري گزارش و
اخبار را منتشر مي‌كنند كه گويا در ايران همه امور به بن‌بست رسيده و مردم چاره‌اي جز خيزش و قيام ندارند و از اين طريق
مي‌خواهند مردم را مقابل نظام و نظام را مقابل مردم قرار دهند كه در اين تقابل دوسويه، انحطاط، فروپاشي و به بن‌بست رسيدن
حقيقي و خواست كامل اين رسانه‌ها و اربابانشان محقق خواهد شد.
در اين بازي كثيفي كه رسانه‌هاي معاند عليه نظام و ملت ايران به راه انداخته‌اند مديريت افكار عمومي امري مهم و ضروري است
اما متاسفانه نگارنده و اغلب رسانه‌هاي ما و مديران رسانه‌اي در حوزه مديريت افكار عمومي ضعف داريم. سهل انگاري ما رسانه‌هاي داخلي نتيجه‌اي جز اينكه رسانه‌هاي معاند ميدان‌دار عرصه روايت‌سازي شوند را در پي نخواهد داشت و وقتي ميدان‌دار عرصه
روايت‌سازي شوند، آن وقت است كه هر آنچه مي‌گويند افكار عمومي آماده پذيرش آن است. در واقع رسانه‌اي موفق است كه
روايت اول را مطرح كند اما به دليل تاخير و ضعف در ارائه روايت اول اين رسانه هاي خارجي هستند كه برخي اوقات مديريت افكار عمومي را در اختيار دارند و اقدامات تقابل‌جويانه رسانه‌هاي داخلي ديگر خيلي اثرگذار نخواهد بود. باچهل سال كارمطبوعاتي وقتي مي خبررساني رسانه خودرا با رسانه هاي كشورهاي زورگو ومستكبروظالم مقايسه مي كنم، ازخودم خجالت مي كشم! بايد بپذيزيم كه
  پيوست فرهنگي حلقه مفقوده رسانه هاي ايران است؛ پيوستي كه مي‌تواند به رسانه‌ها هدف دهد و آنها را به درستي هدايت كند. رسانه‌هاي داخلي بايد به دنبال احقاق حق و دفاع از منافع جمهوري اسلامي ايران باشند؛ اما دراين حوزه خيلي موفق عمل نشده است و به دليل نبود پيوست فرهنگي هر رسانه ساز خود را مي‌زند. برخي رسانه‌ هاي به اسم اصلاح‌طلبي دررويدادبرجام به خروج غيرقانوني آمريكا ازبرجام و تحريم بيرحمانه غذايي ودارويي ايران  هيچ اشاره اي نمي كنند و نشاني غلط به مردم ميدهند! اينها خوي مستكبري آمريكا را نقد نمي كنند و در مذاكرات پيش روي ازآمريكا حمايت مي كنند! پافشاري ايران برمنافع مردم را طولاني شدن مذاكرات ميدانند و به مردم وانمود مي كنند كه آمريكا مهياي رفع تحريمهاي يك جانبه است!  رسانه اي ديگر نامه يكي از سران فتنه رامنتشر مي‌كند و بر روي آن نامه مانور هم مي‌دهد و تحليل هم مي‌كند! نگارنده براين عقيده ام كه انتشار متن نامه يكي از اعضاي سران فتنه نوعي گل به خودي است و سبب شده تا رسانه‌هاي معاند در اين عرصه براي تحليل چنين نامه‌اي ميزگرد، نشست و گفتگو تشكيل دهند و طوري خوراك رسانه‌اي را پخت و پز كنند كه گويا چنين فردي به ناحق درحصر بوده و رژيم را مقصر فتنه سال ۸۸ بدانند! اگر رسانه‌هاي ما پيوست فرهنگي داشتند و در روايت‌سازي و ارائه روايت اول از دشمن پيشي مي‌گرفتند ، صدها و هزاران ميزگرد و نشست تلويزيوني در رسانه‌هاي معاند هم برگزار مي‌شد اثرگذار نبود. اين به عنوان مثالي از ميان صدها مثالي است كه مطرح شده اما جان كلام اين است كه رسانه‌ها بايد پيوست فرهنگي داشته باشند و بر پيوست فرهنگي تاكيد شود و تا زماني كه اين پيوست وجود نداشته باشد همچنان در عرصه روايت‌سازي ضعف خواهيم داشت و مسير و چارچوبي كه رسانه‌ها در راستاي آن حركت مي كنند بايدمنافع كلان جمهوري اسلامي باشد. آري، ماايراني هستيم، بايد درجهت منافع والاي نظام اسلامي قلم بزنيم و همواره اهداف شهداي پرشمارجمهوري اسلامي را درنطربگيريم تا مبادا به منافع نظام مقدس جمهوري اسلامي آسيب وارد نشود وامنيت ملي به خطر بيفتد! به لطف خدا معاونت مطبوعاتي دردولت سيزدهم درامرتوليدمحتواوگريزازكپي پيست حركت شايسته وعادلانه اي را براي روزنامه هاانجام داده وبه طورجدي وباعزت نفس تاحصول نتيجه دنبال مي كند كه اين كاركارشناسي هم جرقه اميدي است براي رسانه هاي بدون لابي وهم افزايش مخاطبين رسانه ها واميدواري همكاران رابدنبال دارد. هيات تحريريه روزنامه تلاش ملي وپايگاه خبري خوزناضمن اظهاررضايت وحمايت ازاين كارفسادستيزمراتب تقديروتشكرخودرابه مديركل، معاونين وكارشناسان اداره كل مطبوعات داخلي ابلاغ مي نمايند. درپايان نطرهمكاران را به اين نكته حلب مي نمايم: تهيه ، تنظيم وابلاغ پيوست فرهنگي براساس آموزه هاي اسلامي و همسو با قانون اساسي براي رسانه هاي جمهوري اسلامي امري بايسته و شايسته است كه همت نيروهاي ارزشي وجهادي معاونت مطبوعاتي وزارت متبوع را مي طلبد. ادامه دارد