خوزنا : آگهي فراخوان عمومي شماره 1401/16م نوبت دوم
سه شنبه، 20 دی 1401 - 08:45 کد خبر:158280

1- نام دستگاه مزايده گذار: اداره كل راه و شهرسازي استان خوزستان              

2- موضوع مزايده : اداره كل راه و شهرسازي استان خوزستان درنظردارد تعداد (8) پلاك زمين دولتي با كاربري پايانه باربري و حمل و نقل واقع در شهرستان ماهشهر طبق مشخصات و شرايط ذ يل به دارندگان مجوز از مراجع ذيصلاح به صورت نقدي به فروش برساند.

3-زمان، مهلت و دريا فت اسناد و شرايط مزايده : از تاريخ  1401/10/17لغايت 1401/10/23تا ساعت 19 ازطريق سامانه تداركات دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir دريافت نمايند .

4-  زمان و ارائه پيشنهادها : از تاريخ 1401/10/24لغايت 1401/11/05ازسا عت 8 صبح تا  ساعت 15:30   پيشنهاد قيمت وبارگذاري فيش واريزي يا ضمانتنامه از طريق تداركات دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir ميباشد.

5-زمان و محل ارائه پاكت (الف) : تا ساعت 15:30 مورخ 1401/11/05به آدرس امانيه – خيابان شهيد مدرس–اداره كل راه و شهرسازي خوزستان دبيرخانه تحويل گردد.

**توجه : پس از پايان مهلت فوق هيچ پاكتي تحويل گرفته نمي شود.

6- پاكت (الف) و حاوي اصل فيش واريزي  يا اصل ضمانت نامه و كپي كارت ملي يا شناسنامه (فيش و ضمانت نامه در سامانه ستاد بارگذاري گردد)و پاكت (ب) ارائه مجوز در سامانه ستاد بارگذاري گردد.

7-  زمان و محل بررسي پيشنهادها :روز شنبه مورخ 1401/11/03ساعت 8 صبح به آدرس – اما نيه خيابان شهيد پودات  اداره كل راه و شهرسازي طبقه2 سالن جلسات.

8- تاريخ بازديد ازمحل از تاريخ 1401/10/26لغايت 1401/11/03ساعت 9  صبح  تا ساعت 14 اداره راه و شهرسازي شهرستان بندر ماهشهر


 

شناسه آگهي: 1437848

اداره ارتباطات و اطلاع رساني اداره كل راه و شهرسازي خوزستان