خوزنا : بيمه سلامت مطالبات مهر ماه داروخانه‌ها را پرداخت كرد
دوشنبه، 29 آبان 1402 - 08:05 کد خبر:187788
خوزنا: مطالبات مهر ماه داروخانه‌ها از سهم بيمه سلامت پرداخت شد. مهر، هفته گذشته بود كه مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران، در نشست مشترك با رئيس و اعضاي هيأت مديره انجمن داروسازان ايران، بر پرداخت مطالبات مهر ماه داروخانه‌ها از محل نسخ، ظرف چند روز آينده تاكيد كرده بود. حالا، محمدمهدي ناصحي مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از واريز سهم بيمه سلامت خبر داد و گفت: با تأمين منابع مورد نياز، صورت حساب لغايت مهر ماه داروخانه‌ها (سهم سازمان بيمه سلامت ايران) كه تا تاريخ ۱۳ آبان به اين سازمان ارسال شده است، پرداخت گرديد. اين در حالي است كه داروخانه‌ها، بيشترين مشكل را با سازمان تأمين اجتماعي دارند و اين بيمه گر، همواره نسبت به سازمان بيمه سلامت ايران، در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها عقب است. به دنبال تغيير مسير واريز يارانه دارو از بيمه‌ها به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، حالا سازمان‌هاي بيمه گر فقط مي‌بايست سهم بيمه‌ها از نسخ را پرداخت كنند.