خوزنا : فراخوان ارسال طرح‌هاي پژوهشي و فناوري هلال احمر
دوشنبه، 29 آبان 1402 - 10:49 کد خبر:187814
خوزنا:
جمعيت هلال‌احمر در راستاي مأموريت‌هاي سازماني خود در نظر دارد، از توانمندي و ظرفيت‌هاي علمي دانشگاه‌ها و مراكز فناوري و نوآوري در اجراي طرح‌هاي پژوهشي و فناورانه جمعيت استفاده كند.

 خبرگزاري مهر، معاونت آموزش، پژوهش و فناوري جمعيت هلال‌احمر طي مكاتبه با وزارت «علوم، تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» اعلام كرد: جمعيت هلال‌احمر در راستاي مأموريت‌هاي سازماني خود در نظر دارد، از توانمندي و ظرفيت‌هاي علمي دانشگاه‌ها و مراكز فناوري و نوآوري در اجراي طرح‌هاي پژوهشي و فناورانه مرتبط با نيازهاي پژوهشي جمعيت هلال‌احمر با توجه به محورهاي اولويتي اين جمعيت (امداد و نجات، بهداشت، درمان و توان‌بخشي، مديريت سلامت در تجمعات انبوه، افزايش تاب‌آوري در حوادث، فناوري‌هاي نوين در آموزش، مديريت پيش بيمارستاني حوادث، حقوق بشردوستانه، مشاركت‌هاي مردمي در امور بشردوستانه، افزايش مشاركت جوانان و داوطلبان در فعاليت‌هاي هلال احمر، بكارگيري فناوري‌هاي نوين اطلاعات در مأموريت‌هاي جمعيت هلال احمر، سلامت روان، فناوري‌هاي نوين در دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي، تغييرات اقليم و …) بهره برداري كند.

اعضاي محترم هيأت علمي مرتبط با موضوعات فوق، عناوين پيشنهادي طرح‌هاي پژوهشي، فناورانه را از طريق پست الكترونيكي به نشاني pssrcs@yahoo.com به اين معاونت ارسال كنند.

شايان ذكر است بعد از ارزيابي اوليه و در صورت تشخيص كميسيون معين شوراي پژوهش و فناوري جمعيت هلال‌احمر، با محقق اصلي طرح (PI) جهت ادامه فرآيند و ارائه مستندات لازم، مكاتبه خواهد شد.

شماره تماس با كارشناسان اداره كل پژوهش و فناوري جمعيت هلال احمر ۸۸۹۹۳۹۵۹ داخلي ۵۰۳ است.