خوزنا : روز«بدون كيف»به معني وقت تلف كردن بچه‌ها در مدرسه نيست
دوشنبه، 29 آبان 1402 - 12:33 کد خبر:187846
خوزنا:
معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پرورش، با تاكيد بر اينكه معني روز بدون كيف اين نيست كه بچه‌ها همينطوري به مدرسه رفته و وقت خود را در مدرسه تلف مي‌كنند، گفت: در روز بدون كيف معلمان بايد موقعيت يادگيري شبيه زندگي واقعي براي دانش آموزان ابتدايي خلق كنند تا دانش آموز در آن موقعيت، زندگي را ياد بگيرد و شايستگي‌هاي پايه در آنها ايجاد شود.

 ايسنا، معصومه نجفي پازوكي درباره روز بي‌كيف و كتاب براي دانش آموزان ابتدايي، اظهار كرد: در سند تحول بنيادين در مورد آموزش دانش آموزان به ويژه در دوره عمومي كه دوره ابتدايي طلايي‌ترين دوره آموزش عمومي است، تاكيد شده كه بايد بچه‌ها را در شش ساحت زيستي، تربيت بدني، هنري و زيبايي شناسي، علمي و فناوري، اجتماعي و اقتصادي تربيت كنيم.

وي ادامه داد: سال‌ها معلمان عادت كردند به اينكه به كتاب درسي به عنوان جهت دهنده به كل مسير آموزش و نه به عنوان يكي از ابزارهاي تربيت نگاه مي‌كنند. اين در حالي است كه وقتي خيلي به كتاب درسي وصل شويد اين امر خودش شما را به سمت حافظه محوري پيش مي‌برد به طوري كه فقط مباحث دانشي مطرح مي‌شود.

معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پرورش، با بيان اينكه روز بدون كيف در مدرسه در واقع كتاب را  حذف مي كند، تاكيد كرد: در اين شرايط اين سوال مطرح مي‌شود كه معلم عزيز، در اين روز كيف و كتاب وجود ندارد، حال مي‌خواهي چه كار كني؟. در اين شرايط معلم بايد موقعيت‌هاي يادگيري خلق كند.

نجفي پازوكي خاطر نشان كرد: معني روز بدون كيف اين نيست كه بچه‌ها همينطوري به مدرسه رفته و وقت خود را در مدرسه تلف مي‌كنند، بلكه خلاق‌ترين معلم است كه مي تواند براي روز بدون كيف طراحي آموزشي كند، يعني كتاب ديگر نيست و معلم براي روز بدون كيف بايد طراحي آموزشي داشته باشد.

وي با تاكيد بر اهميت ايجاد موقعيت يادگيري توسط معلم براي دانش‌آموزان، توضيح داد: در روز بدون كيف معلمان بايد موقعيت يادگيري شبيه زندگي واقعي براي دانش آموزان ابتدايي خلق كنند تا دانش‌آموز در آن موقعيت يادگيري، زندگي را ياد بگيرد و شايستگي‌هاي پايه در او ايجاد شود.

معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پرورش در يك برنامه راديويي افزد: وقتي كتاب روي ميز است گويي معلم نگران اين است كه طبق بودجه بندي براي تدريس كتاب پيش رود و تدريس او دير نشود اما روز بدون كيف ضمن اينكه يك فضاي جذاب شبيه زندگي براي بچه ها رقم مي‌زند، مانوري براي معلمان است تا معلم تمرين كند روزي كه  كتاب در دست او نيست چطور بايد موقعيت‌هاي يادگيري در ساحات شش گانه تربيتي خلق كند.