خوزنا : بيمه‌ها باعث خروج پزشكان از بخش دولتي مي‌شوند
دوشنبه، 29 آبان 1402 - 16:51 کد خبر:187863
خوزنا:
عضو شوراي عالي نظام پزشكي، ماندگاري پزشكان در بخش دولتي را بسيار دشوار دانست.

 خبرگزاري مهر، عليرضا مدركيان، با بيان اينكه تأخير سازمان‌هاي بيمه‌گر به ويژه تأمين اجتماعي در پرداخت مطالبات پزشكان باعث خروج پزشكان از بخش دولتي مي‌شود، گفت: اين تأخير مشكل پزشكان را مضاعف كرده است به طوري كه ماندگاري پزشكان در بخش‌هاي دولتي بسيار سختي شده است، يعني هم اينك اگر بتوانيم با تعرفه دولتي، پزشك را در بخش دولتي نگه داريم كار بسيار سختي است؛ چنانچه پرداختي‌ها نيز به موقع نباشد همين تأخير در پرداخت مطالبات باعث خروج پزشكان از بخش دولتي مي‌شود، موضوعي كه تهديد بزرگي براي خالي شدن بخش دولتي از پزشكان است.

عضو شوراي عالي سازمان نظام پزشكي با بيان اينكه خروج پزشكان از بخش دولتي آسيب بزرگي را متوجه نظام سلامت كشور مي‌كند، اظهار داشت: مسئله تأخير سازمان‌هاي بيمه در پرداخت مطالبات پزشكان از يك سو و نيز غير واقعي بودن تعرفه‌ها باعث آسيب به سيستم درمان دولتي شده است البته بخش خصوصي نيز از اين مسئله مستثني نيست. در شرايطي كه امكان پرداخت به موقع مطالبات پزشكان فراهم نباشد چه بخواهيم و چه نخواهيم درصدي از اعضاي جامعه پزشكي به سمت و سويي سوق پيدا مي‌كنند كه بتوانند پول شأن را وصول كنند در اين ميان درصدي از جامعه پزشكي مجبورند يا قراردادشان را با بيمه‌ها لغو كنند و با بيمه‌ها قرارداد نمي‌بندند يا به اشكال ديگري سعي مي‌كنند جبران خسارت كنند.

مدركيان با تاكيد بر اينكه تأخير ۶ يا ۷ ماهه سازمان‌هاي بيمه‌گر به ويژه سازمان تأمين اجتماعي در پرداخت معوقات جامعه پزشكي در شرايط اقتصادي فعلي جامعه مطلقاً پذيرفته نيست، عنوان كرد: اين آسيب در بخش دولتي چندين برابر و در بخش خصوصي نيز بسيار زياد است اما چون در بخش خصوصي مقدار پرداختي سازمان بيمه عدد پايين‌تري است اين آسيب به نسبت بخش دولتي كمتر است.

وي گفت: در چنين شرايطي كه بيمه تأمين اجتماعي مطالبات پزشكان را تأخير ۶ الي ۷ ماه پرداخت مي‌كند بروز پديده دريافت تعرفه خارج از روال قانوني و نيز لغو قرارداد با بيمه‌ها دور از انتظار نيست كه در هر دو حالت هم به ضرر حوزه سلامت هم به ضرر مردم است. براي همين نيز پرداخت به موقع سازمان‌هاي بيمه‌گر خدمت به حوزه سلامت و مردم است چون اغلب مردم نياز دارند از خدمات سازمان‌هاي بيمه‌گر استفاده كنند. اما وقتي بيمه‌ها به قول‌شان عمل نمي‌كنند طبعاً پزشكان نيز تمايلي به همكاري با بيمه‌ها نخواهند داشت و بدين ترتيب يك آسيب چندوجهي متوجه هم پزشكان، مردم و هم بيمه‌ها خواهد شد.