خوزنا : نرخ تورم توليد مرغ در كشور چقدر است؟
دوشنبه، 29 آبان 1402 - 21:50 کد خبر:187883
خوزنا:
تابستان ١٤٠٢ شاخص قيمت توليدكننده بخش مرغداري‌­هاي صنعتي نسبت به فصل قبل (تورم فصلي) ٤.٤ درصد افزايش يافته است.

 خبرگزاري مهر، در فصل تابستان ١٤٠٢ تغييرات شاخص قيمت توليدكننده بخش مرغداري‌هاي صنعتي كشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۷.۹ درصد بوده كه در مقايسه با همين اطلاع در فصل قبل (٩٧.٤ درصد) ٥٩.٥ واحد درصد كاهش داشته‌است.

تابستان سال ١٤٠٢ شاخص قيمت توليدكننده بخش مرغداري‌هاي صنعتي كشور (بر مبناي ١٠٠=١٣٩٥) برابر با ۱۲۵۶.۵ بوده كه نسبت به فصل قبل (تورم فصلي) ٤.٤ درصد افزايش و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٣٧.٩ درصد افزايش يافته‌است. در فصل مورد بررسي ميانگين شاخص قيمت ۴ فصل منتهي به فصل جاري نيز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ٧٠.٢ درصد افزايش يافته‌است.

كاهش تورم فصلي

تابستان١٤٠٢ تغييرات شاخص قيمت توليدكننده بخش مرغداري‌هاي صنعتي كشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلي) به ۴.۴ درصد رسيد كه در مقايسه با همين اطلاع در فصل قبل (٣٢.٥ درصد)، ٢٨.١ واحد درصد كاهش يافته‌است. در ميان قلم‌هاي مرغداري‌هاي صنعتي، بيشترين ميزان افزايش قيمت مربوط به «تخم‌مرغ خوراكي» با ۲۹.۱ درصد و بيشترين ميزان كاهش قيمت مربوط به جوجه يك روزه» با ٤. ۱۴- درصد است.

كاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل تابستان ١٤٠٢ تغييرات شاخص قيمت توليدكننده بخش مرغداري‌هاي صنعتي كشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۷.۹ درصد بوده است كه در مقايسه با همين اطلاع در فصل قبل (٩٧.٤ درصد) ٥٩.٥ واحد درصد كاهش داشته‌است. به عبارتي، ميانگين قيمت دريافتي توسط توليدكنندگان محصولات مرغداري‌هاي صنعتي به ازاي توليد قلم‌هاي خود در داخل كشور، در فصل تابستان١٤٠٢ نسبت به فصل تابستان١٤٠١، ٣٧.٩ درصد افزايش دارد. در بين قلم‌هاي مرغداري‌هاي صنعتي، كمترين تورم نقطه به نقطه مربوط به «تخم مرغ خوراكي» با ۱۹.۸ درصد و بيشترين آن مربوط به «كود» با ۶۲.۹ درصد است.

كاهش تورم سالانه

در تابستان١٤٠٢ تغييرات ميانگين شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغداري‌هاي صنعتي در داخل در ۴ فصل منتهي به اين فصل نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۷۰.۲ درصد رسيد كه نسبت به همين اطلاع در فصل قبل (٨٨.٧ درصد)، ١٨.٥واحد درصد كاهش نشان مي‌دهد. در فصل مورد بررسي، در ميان قلم‌هاي مرغداري‌هاي صنعتي كشور، كمترين تورم سالانه مربوط به «تخم مرغ خوراكي» با ۴۷.۹ درصد و بيشترين آن مربوط به «مرغ گوشتي» با ۸۳.۱ درصد است.

شاخص استاني

بررسي شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغداري‌هاي صنعتي كشور در تابستان ١٤٠٢ نشان مي‌دهد كه بيشترين ميزان افزايش شاخص كل نسبت به فصل قبل مربوط به استان البرز با ۲۳.۲ درصد و بيشترين ميزان كاهش مربوط به استان اردبيل با ١٦.٨- درصد بوده است.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه شاخص كل در فصل جاري نسبت به فصل مشابه سال قبل، در همه استان‌ها با افزايش روبه‌رو بوده است. بيشترين ميزان افزايش مربوط به استان سيستان و بلوچستان با ۹۲.۱ درصد و كمترين ميزان افزايش آن مربوط به استان يزد با ٢١.٨ درصد است.