خوزنا : طرح جديد دولت براي خانه‌دار كردن خانه اولي‌ها
شنبه، 20 مرداد 1397 - 12:26 کد خبر:79423

خبرگزاري ايلنا: مديرعامل بانك مسكن از طرح جديد براي تامين مسكن خانه اولي‌هاي صاحب حساب در صندوق پس انداز يكم خبر داد و گفت: در حال تدوين طرحي هستيم مبني بر اينكه به سازندگان الگويي ارايه دهيم كه براساس آن نسبت به ساخت و پيش فروش مسكن اقدام كنند و در پيش فروش‌ها خانه اولي‌هايي كه صاحب حساب پس انداز يكم هستند در اولويت قرار دارند.

ابوالقاسم رحيمي اناركي درباره ارائه بسته‌هاي تشويقي به سازندگان با استفاده از فناوري‌هاي نوين و حمايت از صنعتي سازي‌ها اظهار داشت: سقف تسهيلات براي انبوه سازان با روش‌هاي سنتي كاهش پيدا كرده است و در مقابل انبوه سازاني كه با روش‌هاي صنعتي سازي فعال هستند يا با استفاده از فناوري‌هاي نوين به ساخت و ساز مي‌پردازند بالاترين سقف تسهيلات ارايه مي‌شود.

وي با بيان اينكه از سوي ديگر سود بانكي را براي اين افراد (سازندگان حرفه‌اي ) تا يك درصد كاهش مي‌دهيم، ادامه داد: صنعتي سازها به جاي پرداخت سود بانكي 18 درصد، سود 17 درصد مي‌پردازند تا در هزينه هايشان صرفه جويي انجام شود.

مديرعامل بانك مسكن درباره ميزان پرداخت تسهيلات براي تامين مسكن اظهار داشت: خوشبختانه در سه ماه ابتداي امسال در مجموع خانه‌هايي كه مشمول دريافت تسهيلات شده‌اند بيش از 60 درصد افزايش يافته‌اند و همچنين از لحاظ مبلغ هم بيش از 70 درصد ميزان پرداخت تسهيلات افزايش پيدا كرده است.

رحيمي اناركي با بيان اينكه رقم پرداخت تسهيلات روند افزايشي داشته است،‌ گفت: در صورت تامين منابع مالي، برنامه ريزي ما اين است كه امسال بتوانيم تا 700 هزار واحد مسكوني تسهيلات ارايه دهيم.

وي ادامه داد: سال گذشته حود 540 هزار واحد مسكوني وام مسكن دريافت كردند و امسال تلاش داريم 160 هزار واحد به اين رقم اضافه كنيم.

مديرعامل بانك مسكن با بيان اينكه محدوديتي در استفاده از امتياز وام 80 ميليون توماني وجود ندارد، گفت: كساني كه در سررسيد سپرده گذاري وام 80 ميليون توماني امكان خريد مسكن و استفاده از اين تسهيلات را ندارند مي‌توانند 13.5 ميليون توماني در اين حساب بگذارند و مابقي را از حساب پس انداز يكم خارج كنند.

وي تاكيد كرد: اگر مبلغ باقي مانده در حساب صندوق پس انداز يكم از 13.5 ميليون تومان كمتر شود در اين صورت امتياز استفاده از وام 80 ميليون توماني از دست مي‌رود.

رحيمي اناركي از يك طرح جديد براي تامين مسكن خانه اولي‌ها خبر داد و گفت: در حال تدوين طرحي هستيم مبني بر اينكه به سازندگان الگويي ارايه دهيم كه براساس آن نسبت به ساخت و پيش فروش مسكن اقدام كنند و در پيش فروش‌ها خانه اولي‌هايي كه صاحب حساب پس انداز يكم هستند در اولويت قرار دارند.

وي ادامه داد: ساز و كار اين طرح اين گونه خواهد بود كه انبوه‌سازان با خانه اولي‌ها براي پيش فروش مسكن قرارداد منعقد مي‌كنند و متناسب با پيشرفت كار از محل وام 80 ميليون توماني اعتبارات تخصيص داده و هزينه خريد مسكن به انبوه‌سازان پرداخت مي‌شود و ظرف يك سال آينده مي‌توانند صاحب مسكن شوند.

مديرعامل بانك مسكن درباره زمان اجراي اين طرح گفت: از لحاظ موضوعات و مباحث حقوقي بايد بر روي اين طرح كار شود تا بتوانيم ظرف دو ماه آينده طرح را نهايي كنيم.