خوزنا : دفترچه ثبت نام آزمون دستياري ۹۸ منتشر شد
پنجشنبه، 15 آذر 1397 - 05:23 کد خبر:81237

دفترچه ثبت نام چهل و ششمين دوره آزمون دستياري تخصصي پزشكي براي سال تحصيلي ۹۹-۹۸ منتشر شد.

مهر: دفترچه ثبت نام چهل و ششمين دوره آزمون دستياري تخصصي پزشكي براي سال تحصيلي ۹۹-۹۸ در سايت مركز سنجش آموزش پزشكي منتشر شده است و داوطلبان از روز شنبه ۱۷ آذرماه ۹۷ مي توانند با توجه به شرايط اعلام شده در دفترچه راهنماي ثبت نام در اين آزمون ثبت نام كنند.

داوطلباني مجاز به شركت در آزمون هستند كه داراي شرايط عمومي زير در تمام ادوار تحصيلي و مراحل شغلي باشند:

شرايط عمومي:

برخورداري از سلامت و توانايي جسمي به تناسب رشته انتخابي و عدم اعتياد به مواد مخدر

واجد كليه شرايط عمومي متداول در آزمون ھاي مختلف كشور

اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان مندرج در قانون اساسي

پذيرفتن قانون اساسي و عدم مخالفت با نظام جمھوري اسلامي ايران

عدم وابستگي تشكيلاتي به احزاب و گروه ھاي محارب و ملحد و ھواداري از آنھا

نداشتن سوء پيشينه كيفري

عدم اشتھار به فساد اخلاقي

تأييد صلاحيت عمومي طبق ضوابط شوراي عالي انقلاب فرھنگي

شرايط اختصاصي:

الف) دارا بودن مدرك دكتراي حرفه اي پزشكي يا فراغت از تحصيل در رشته پزشكي عمومي

ب) داشتن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافي براي آقايان (تبصره هاي اين بند در دفترچه درج شده است.)

د) موفقيت در آزمون سنجش صلاحيت باليني پايان دوره پزشكي عمومي (مختص فارغ التحصيلان اسفند ماه سال ۱۳۹۴ و بعد از آن)

ه) ارائه معافيت از خدمات قانوني و يا گواھي اتمام خدمات قانوني (خدمت نظام وظيفه عمومي، خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان، پيام آوران بھداشت) تا تاريخ ۳۱ شهريور ۹۸ به به ا ستثناء تبصره ھاي اعلام شده. (تبصره هاي اين بند در دفترچه درج شده است.)

ح) عدم اشتغال به تحصيل داوطلب در يكي از رشته ھاي تخصصي پزشكي، PhD، كارشناسي ارشد و ھمچنين نداشتن مدرك تخصصي پزشكي باليني

ط) سـلامت جسـمي و رواني متناسب با رشته انتخابي و فقدان نقص عضو و يا بيماري مؤثر حرفه اي بر حسب رشته (پيوست اين بند در دفترچه درج شده است.)

ي) پذيرفته شدگان مرحله اصلي و جايگزين مرحله اول آزمون پذيرش دستيار تخصصي باليني پزشكي دوره چھل و پنج، در صـورت عدم ثبت نام در موعد مقرر و يا عدم شروع به آموزش در مواعيد اعلام شده و يا انصراف از تحصيل، مجاز به شركت در آزمون پذيرش دستيار تخصصي دوره چھل و ششم نيستند.

به جز مواردي كه به دليل بروز بيماري مؤثر حرفه اي كه مانع از تحصـيل و يا انجام خدمات بعد از فراغت تحصيل شود، از ادامه تحصيل در رشته منصرف يا اخراج شده اند.

مدارك مورد نياز جهت ثبت نام اينترنتي:

عموم داوطلبان از تاريخ ١٧ آذر ۹۷ با مراجعه به سايت اينترنتي و تكميل فرم تقاضـانامه ثبت نام نسـبت به انجام مراحل ثبت نام اقدام لازم بعمل آورند.

هزينه ثبت نام ۶۰۰ هزار ريال (۶۰ هزار تومان) و ۵ هزار ريال (۵۰۰ تومان) بابت خدمات پيام كوتاه است كه داوطلبان بايد با مراجعه به سايت اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشكي sanjeshp.ir اين مبلغ را پرداخت كنند.

الف) يك قطعه عكس ۴ × ٣ كه در سال جاري گرفته شده بايد اسكن و با توجه به راھنماي ثبت نام اينترنتي در محل مربوطه ارسال شود.

ب) اسكن كارت ملي

ج) اسكن صفحه اول شناسنامه

د) اسكن گواھي مبين طي دوره پزشكي عمومي(در اين قســمت مي توان تصاوير پروانه دائم و يا موقت پزشــكي عمومي/ گواھينامه پزشكي عمومي/ گواھي صادره از سوي دانشگاه محل آموزش با مضمون اتمام دوره پزشكي عمومي حداكثر تا تاريخ ۳۱ شهريور ۹۸/ معرفي نامه جھت شروع خدمت مطابق قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان و يا گواھي معافيت يا اتمام آن/ معرفي نامه جھت شركت در آزمون از سوي مركز خدمات آموزشي را اسكن و ارسال كرد)

ه) اسكن گواھي قبولي در آزمون صلاحيت باليني پايان دوره پزشكي عمومي (مختص فارغ التحصيلان سال اسفند ماه ۱۳۹۴ و بعد از آن، آئين نامه و ضـوابط اجرائي آن به دانشگاه ھاي علوم پزشكي ابلاغ شده است)

و) فارغ التحصيلان خارج از كشور و اتباع غير ايراني در صورت دريافت معرفي نامه از مركز خدمات آموزشي در زمان ثبت نام جھت شركت در آزمون، مي توانند بصورت اينترنتي در آزمون ثبت نام كنند. (تصوير معرفي نامه مذكور بايد ھمراه ساير مدارك اسكن و ارسال شود).

ز) در صورت شركت براساس قانون تسھيل ازدواج جوانان ارسال اسكن صـفحات اول و دوم داوطلب و شناسنامه ھمسر الزامي است.

ح) اسكن فرم مناطق محروم جھت متقاضيان استفاده از سھميه مناطق محروم

آزمون كتبي چهل و ششمين دوره آزمون دستياري تخصصي پزشكي ۹۸ رأس ساعت ٩ صبح روز پنجشنبه ۲ اسفند ۹۷ به طور ھمزمان در دانشگاه ھاي علوم پزشكي كشور برگزار مي شود.