خوزنا : جدول نرخ بيمه شخص ثالث انواع خودروها در سال ۹۸
یکشنبه، 25 فروردین 1398 - 15:36 کد خبر:82841

جدول كامل نرخ حق بيمه شخص ثالث انواع خودروهاي سواري در سال ۹۸ منتشر شد.

 تسنيم: شوراي عالي بيمه، نرخ حق بيمه پايه شخص ثالث را در سال 1398 براي همه وسايل نقليه را 15 درصد بيش از نرخ هاي مورد عمل سال 1397 تعيين كرد. اوايل اسفند ماه سال 97 قوه قضاييه نرخ ديه را براي سال جاري حدود 16.9 درصد افزايش داد و با مصوبه شوراي عالي بيمه، شركت هاي بيمه 15 درصد ديگر به نرخ بيمه نامه هاي شخص ثالث اضافه كرده اند. بنابراين نرخ بيمه نامه هاي شخص ثالث در سال 98 حدود 32 درصد افزايش يافت.

در اجراي ماده (3) «آيين نامه تعيين سقف حق بيمه شخص ثالث و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن» مصوب هيات وزيران در سال 1396موضوع ماده (18) «قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه - مصوب سال 1395»، شوراي عالي بيمه ششم اسفند ماه جدول نرخ حق بيمه ها را براي سال 1398 اصلاح كرد.

در اين راستا، با توجه به اعلام مبلغ ريالي ديه براي سال 1398 از سوي قوه قضاييه كه 16.9 افزايش در مبلغ ريالي ديه است و نيز افزايش 15 درصدي نرخ حق بيمه رشته شخص ثالث به موجب مصوبه شوراي عالي بيمه، همه شركت هاي بيمه موظفند بيمه نامه هاي شخص ثالثي را كه تاريخ شروع پوشش آنها از اول فروردين 1398 و پس از آن است، با تعهدات بدني سه ميليارد و 600 ميليون ريال (معادل ديه ماه هاي حرام) و تعهدات مالي حداقل 90 ميليون ريال صادر كنند.

شركت هاي بيمه و نمايندگان آنها مكلفند جدول مذكور را در معرض ديد متقاضيان قرار دهند؛ نحوه اعمال انواع تخفيف ها و اضافه نرخ هاي حق بيمه مربوط به بيمه شخص ثالث، براساس ضوابط مندرج در آيين نامه اجرايي ماده (18) قانون فوق الذكر و با رعايت بخشنامه هاي بيمه مركزي ايران است.

جدول نرخ بيمه شخص ثالث انواع خودروها در سال ۹۸