خوزنا : محور اصلي ارتباطي اهواز به آبادان مسدود است
دوشنبه، 26 فروردین 1398 - 07:25 کد خبر:82859

رئيس پليس‌راه خوزستان گفت: محور اصلي ارتباطي اهواز به آبادان مسدود است و خودروها از مسير جايگزين اهواز به خرمشهر عبور كنند.

فارس:رضا دولتشاهي رئيس پليس‌راه خوزستان اظهار كرد: محور اصلي ارتباطي اهواز به آبادان مسدود است و خودروها از مسير جايگزين اهواز به خرمشهر عبور كنند.

رئيس پليس‌راه خوزستان عنوان كرد: محور اهواز به انديمشك باز است و در ۲۰ كيلومتر ابتدايي آن تا منطقه الباجي تردد به‌صورت دوطرفه انجام مي‌شود.

دولتشاهي گفت: محور انديكا به شهركرد نيز مسدود است و بازگشايي محورهاي ارتباطي اطلاع‌رساني مي‌شود.