خوزنا : توضيح مركز سنجش آموزش پزشكي در خصوص تكميل ظرفيت آزمون ارشد
جمعه، 19 مهر 1398 - 09:20 کد خبر:85414

رييس مركز سنجش آموزش پزشكي با تاكيد بر اينكه دبيرخانه هاي تخصصي و شوراي عالي برنامه ريزي وزارت بهداشت، مصوبه انتخاب رشته در دوره تكميل ظرفيت داوطلبان كارشناسي ارشد كه حد نصاب زبان را كسب نكرده بودند را تصويب نكرد،‌ گفت: مركز سنجش آموزش پزشكي اين مصوبه را قالب اطلاعيه به داوطلبان اطلاع رساني كرده است.

ايسنا:دكتر آبتين حيدرزاده ضمن بيان اين مطلب، سايت مركز سنجش آموزش پزشكي را پورتال ارتباطي بين دبيرخانه هاي تخصصي وزارت بهداشت با داوطلبان آزمون‌هاي مختلف توصيف كرد و اظهار كرد: در مرداد ماه سال جاري و پيرو اعلام نتايج اوليه آزمون پذيرش كارشناسي ارشد رشته هاي علوم پزشكي تعدادي از داوطلبان كه طبق مقررات مندرج در دفترچه آزمون سال ۱۳۹۸ اين مقطع در خصوص حد نصاب زبان انگليسي به دليل عدم كسب حد نصاب مقرر براي انتخاب رشته محل از طريق پيامك يا ايميل يا مراجعه حضوري تقاضا كردند كه به نحوي امكان شركت آنها در فرايند انتخاب رشته فراهم شود در اين راستا مركز سنجش آموزش پزشكي فورا اقدام به هماهنگي با دبيرخانه هاي تخصصي و شوراي عالي برنامه ريزي نمود ولي براي تغيير مقررات نياز به طي فرايندي طولاني بود.

وي در ادامه تصريح كرد: مركز سنجش آموزش پزشكي از طريق اطلاعيه شماره ۱۷ اطلاع رساني كرد كه در صورت تصويب تغييرات در شوراي‌عالي برنامه ريزي چه تسهيلاتي در اختيار اين داوطلبان قرار خواهد گرفت به اين جهت پس از اعلام نتايج اوليه و درج اين اطلاعيه جلسات متعددي با مسوولين مربوطه تشكيل شد و جوانب مختلف تغيير اين مقررات مورد بررسي قرار گرفت و نهايتا انجام اين تغيير به تصويب شوراي‌عالي برنامه ريزي نرسيد و بر اساس مصوبه شوراي سنجش و پذيرش تحصيلات تكميلي وزارت بهداشت صرفا انجام تكميل ظرفيت در اين مقطع براي داوطلباني كه از قبل و طبق مندرجات دفترچه مجاز به انجام انتخاب رشته بودند مصوب شد.

رييس مركز سنجش آموزش پزشكي تاكيد كرد:بر اساس مصوبات فوق در مرحله تكميل ظرفيت امكان انتخاب رشته محل براي داوطلباني كه حد نصاب زبان انگليسي را كسب ننموده اند مجاز نشد.

دكتر حيدرزاده تاكيد كرد: در برخي خبرها و مطالب چنين عنوان شده است كه داوطلبان تصور كردند، در مرحله تكميل ظرفيت كسب ساير حد نصاب‌هاي شورايعالي برنامه ريزي مشتمل بر كسب حداقل ۳۰ نمره كل آزمون و كسب حداقل ۵۰ درصد ميانگين نمره كل شركت كنندگان در آزمون ملغي شده است كه البته كسب تمامي حد نصاب‌هاي قانوني براي شركت در محله تكميل ظرفيت نيز الزامي است و به هيچ وجه اجازه تكميل ظرفيت به فرد يا افرادي كه اين حد نصاب ها را كسب ننموده باشند، داده نشده است.

وي در پايان گفت: صرفا در صورت قبولي داوطلبان در رشته محل جديدي كه انتخاب نموده‌اند قبولي آنها در رشته محل قبلي ملغي مي‌شود و صرف انتخاب يك رشته محل در سايت تكميل ظرفيت منجر به لغو قبولي قبلي نخواهد شد.