تلکس خوزنا : نرخ تورم توليد كننده در تابستان 43.2 درصد شد
یکشنبه، 12 آذر 1402 - 00:28     کد خبر: 189313

خوزنا:

شاخص قيمت كل توليدكننده در تابستان نسبت به فصل قبل (تورم فصلي) ٩.٣ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٥.٣ درصد و در چهارفصل منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٣.٢ درصد افزايش يافت.

 

خبرگزاري فارس به نقل از مركز آمار ايران،  شاخص قيمت توليدكننده ـ فصل تابستان ١٤٠٢ (بر مبناي سال پايه ١٣٩٥) منتشر شد.

بر اساس اين گزارش، در فصل تابستان ١٤٠٢، شاخص قيمت كل توليدكننده ٩٧٥,٢ مي‌باشد كه نسبت به فصل قبل (تورم فصلي) ٩.٣ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٥.٣ درصد و در چهارفصل منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٣.٢ درصد افزايش داشته است.

شاخص قيمت كل

در فصل تابستان ١٤٠٢، شاخص قيمت كل توليدكننده ٩٧٥,٢ مي‌باشد كه نسبت به فصل قبل (تورم فصلي) ٩.٣ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٥.٣ درصد و در چهارفصل منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٣.٢ درصد افزايش داشته است.

كاهش تورم فصلي

در فصل تابستان ١٤٠٢، درصد تغييرات شاخص قيمت كل توليدكننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلي) ٩,٣ درصد مي­باشد كه در مقايسه با همين اطلاع در فصل قبل (١٢.٤ درصد)، ٣.١ واحد درصد كاهش داشته است. به عبارتي، ميانگين قيمت دريافتي توسط توليدكنندگان به ازاي توليد محصولاتشان در داخل كشور، در فصل تابستان ١٤٠٢ نسبت به فصل قبل، ٩.٣ درصد افزايش دارد. در اين فصل بيش­ترين تورم فصلي با ١٢.٦ درصد مربوط به گروه "خدمات" و كم‌ترين تورم فصلي با ٦.٦ درصد مربوط به گروه «كشاورزي» مي‌باشد.

 

افزايش تورم نقطه به نقطه

در فصل تابستان ١٤٠٢، درصد تغييرات شاخص قيمت كل توليدكننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٥,٣ درصد مي‌باشد كه در مقايسه با همين اطلاع در فصل قبل (٤٢.٤ درصد)، ٢.٩ واحد درصد افزايش داشته است. به عبارتي، ميانگين قيمت دريافتي توليدكنندگان به ازاي توليد در داخل كشور، در فصل تابستان ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٤٥.٣ درصد افزايش دارد. در اين فصل بيش‌ترين تورم نقطه به نقطه با ٧٢.٣ درصد مربوط به گروه "توليد، انتقال و توزيع برق" و كم­ترين تورم نقطه به نقطه با ٣٥.٧ درصد مربوط به گروه "كشاورزي" مي‌باشد.

افزايش تورم سالانه

در فصل تابستان ١٤٠٢، درصد تغييرات شاخص قيمت كل توليدكننده در چهار فصل منتهي به فصل تابستان ١٤٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ٤٣,٢ درصد مي‌باشد كه در مقايسه با همين اطلاع در فصل قبل (٤٢.٩ درصد)، ٠.٣ واحد درصد افزايش داشته است. به عبارتي، ميانگين قيمت دريافتي توسط توليدكنندگان به ازاي توليد در داخل كشور، در چهار فصل منتهي به تابستان ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٣.٢ درصد افزايش دارد. در اين فصل بيش­ترين تورم سالانه با ٥٨.٨ درصد مربوط به گروه "خدمات" و كم‌ترين تورم سالانه با ٢٩.٢ درصد مربوط به گروه "صنعت" مي‌باشد.


برگشت به تلکس خبرها