صفحه اول     درباره ما     تماس     پیوندها  
چهارشنبه، 24 مهر 1398 - 15:12   
  تازه ترین اخبار:  
 صفحه اول روزنامه های کشور
 
 یادداشت
  برای روز کودک؛ کبوتری با بال‌های زیتونی
  نقطه ها
  نگاه تک بعدی غربگرا: بلای جان اقتصاد کشور*
دیپلماسی اقتصادی ایران در دوران پس از توافق برجام، به دلیل اتکای غیر استراتژیک به وعده های دولت های غربی و عدم توجه کافی به تعاملات اقتصادی با شرکای مهم آسیایی و همچنین روسیه، در مسیر درستی پیش نرفته است. دولت جمهوری اسلامی ایران بعد از امضای برجام با امید بیش از حد به سرمایه گذاری اروپا، نشان داد که اولویت و مرکز ثقل دیپلماسی اقتصادی و تجاری خود را متوجه اروپا کرده است.
  طاهره السادات احمدی مهریان/طریق الوسطی
  قانون شورای حل اختلاف
  برخی ازنمایندگان استان خوزستان سرنا را از سر گشاده می نوازند
  برای او ؛ پدرام طاهری / روزنامه نگاری "بی چشم" و بی هیچ چشمداشت
  در سوگ شایسته سالاری!
  ولنگاری اقتصادی؛ افکار عمومی و کرامتی که دست خود ماست…
  آیا روز مسجدسلیمان از یاد مسوولان رفته است؟!
 
 گزارش
  آیین نکوداشت استاد زال پور در دزفول برگزار گردید
  قطع آب کرخه در ۱۰ هزار هکتار زمین‌ کشاورزی دشت‌آزادگان
  پیاز به نرخ دلار و خرمایی که به دهان خارجی‌ها شیرین است
  آهوی ریم در دام بی تدبیری!
  فاضلاب شهری؛ بزرگترین تهدید سلامتی انسان
  از زالودرمانی تا فواید بسیار آن
  سد گتوند بلای جان کشاورزی در خوزستان
  نشست هیئت علمی موسسه ی زبان خوزی گویش(دزفولی/شوشتری) برگزار گردید
  سرریز فاضلاب ها تهدید بزرگ سلامتی عمومی مردم
  "آب نمک" روی زخم‌های 38 ساله آبادان و خرمشهر
 
 معرفی کتاب
معرفی کتاب
معرفی کتاب
در سال 2012 نگاشته و منتشر شد و جایزه دانش‌آموزان «مین» در سال 2014 و جایزه «مارک تواین» در سال 2015 را کسب کرد. ساخت فیلمی در سال 2017 بر اساس این رمان، کتاب «اعجوبه» یا «شگفتی» را دوباره در کانون توجه قرار داد و سبب شد مردم برای خریدش به کتاب‌فروشی‌ها هجوم ببرند
- اندازه متن: + -  کد خبر: 85302صفحه نخست » آخرین اخبار چهارشنبه، 10 مهر 1398 - 13:06
ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدی و ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ
  

ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﺻﺮفﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺘﻌـﺎﻟﯽ اﺳـﻼم، ﻗـﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ، ﺳـﯿﺮه و رواﯾـﺎت ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ (ع) دوﺷﺎدوش ﻣﺮدان ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر زﻧـﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻟﯿﮑﻦ در ﭘﺎر‌های از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑـﺮای اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و ﯾﺎ زوﺟﯿﻦ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﺸﯿﯿﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺮاﺿﯽ ورود در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

به گزارش «تابناک» ﻣﺎده ۱۱۱۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﺑﺤﺚ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﻨـﻊ اﺷـﺘﻐﺎل زوﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺣﯿﺜﯿﺎت زوج ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻘـﺮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺣﯿﺜﯿﺎت ﻧﻪ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣـﻖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻃﺮح دادﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻘـﻮﻗﯽ و اﺛﺒﺎت ﺷـﺄن و ﻣﺮﺗﺒـﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﻮﻫﺮ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻐﻞ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ.

ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺗﺄﯾﯿﺪی ﺑﺮ ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن دارد ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ اﺻﻮل زﯾـﺮ ﺗﻤﺴﮏ ﻧﻤﻮد:

اﻟﻒ) اﺻﻞ ۲۸ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻫﺮﮐﺲ ﺣﮑﻢ ﻋﺎﻣﯽ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده و ﺑﯿﻦ ﻣﺮد و زن ﻓﺮق ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ و دوﻟﺖ را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

ب) ﺑﻨﺪ دوم و ﭼﻬﺎرم اﺻﻞ ۴۳ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ» ﻫﻤﻪ «ﺑﺮ ﺣﻖ ﺗﻤﺎم ﻣـﺮدان و زﻧـﺎن در اﺷـﺘﻐﺎل اﺷـﺎره ﺷـﺪه اﺳﺖ.

ج) اﺻﻞ ۲۱ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ذﮐﺮ» ﺣﻘﻮق زن در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎت ﻋﺎم اﺳﺖ و دارای ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن را ﻣﯽﺗﻮان ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺎم ﺑﺮد.

ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدی و ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ

ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدی و ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ؛

اﻟﻒ) ﻣﺎده ۱۱۱۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ

ب) ﻣﻮاد ۷۵ اﻟﯽ ۷۸ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر

ج) ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣﺖ ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﺑﺎﻧﻮان ﻣﺼﻮب ۱۳۶۲

د) ﻣﺎده ۳۲ ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب ۱۳۳۶

ﻫ) ﻣﺎده ۲۰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب ۱۳۷۰

و) ﻣﺎده ۲۰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب ۱۳۷۴

ز) ﺗﺒﺼﺮه ۵ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﭘﻨﺞ ﺗﺒﺼﺮه ﺑـﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﺷـﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨـﺎب ﻗﻀــﺎت دادﮔﺴﺘـﺮی ﻣﺼـﻮب ۱۳۷۴

ح) ﻣﺎده ۲ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﻣﺼﻮب ۱۳۷۱ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ز) ﻣﺎده ۲۳ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ۱۹۴۸ ﻣﯿﻼدی

ح) ﻣﺎده ۶ ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ذﮐﺮ ﻣﻮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در زﻣﺮه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدی از اﯾﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺤﺎق اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻓﻮق و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣـﺎده ۹ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ، ﻋﻬﻮد و ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ آن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه در ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن داﺧﻠـﯽ اﺳـﺖ.

ﻧﺤﻮه اﻗﺪام و اﺟﺮای ﺣﮑﻢ

هرچند در ﻣﺘﻦ ﻣﺎده ۱۱۱۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ از واژه» ﻣﻨﻊ «اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷـﻮﻫﺮ ﻫـﺮ زﻣﺎن اراده ﻧﻤﻮد، ﺧﻮﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﺷﺘﻐﺎل زن ﺷﻮد. ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ» ﺻﺪور ﺣﮑـﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﻊ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر زوﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﻣﻨﺎﻓـﺎت ﺑـﺎ ﻣﺼـﺎﻟﺢ خانوادگی ﺣﯿﺜﯿـﺎت را در دادﮔـﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ. ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﺷﻐﻞ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﯾﺎ ﺣﯿﺜﯿـﺎت ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ. اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام، اﺛﺒﺎت وﺿـﻌﯿﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺧـﻮد و ﺳﭙﺲ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ.

رأی ﺷﻤﺎره ۳۴/۳/۱۱۱۱۹ دﯾﻮانﻋـﺎﻟﯽ ﮐﺸـﻮر ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﻣـﺮدی از ﻃﺒﻘـﻪ ﺑـﺎﻻی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، دارای ﻫﻤﺴﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ اﯾﺸﺎن ﻣﻌﻠﻤﯽ اﺳﺖ. زوج ﺑـﻪ اﺳـﺘﻨﺎد ﻣـﺎده ۱۱۱۷ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻨﻊ اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑـﺪوی زوج ﻣﺤﮑـﻮم اﻣـﺎ از دﯾﻮان ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. دﯾﻮان ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻠﻤﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺷﻐﻞ ﺷﺮﯾﻔﯽ اﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد: ﺷﻐﻞ زوﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﻤﺴﺮ، ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻮده و ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ زوﺟﻪ از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﯽ را ﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﭘﺲ از اﺣﺮاز راﺑﻄﻪ زوﺟﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺎن و ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح و اﺛﺒﺎت ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑـﻮدن ﺷـﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻣﺮد ﯾﺎ زن از ﺳﻮی ﻣﺪﻋﯽ از ارﮐﺎن دﻋﻮی ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ.

ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺟﻮاز دادﮔﺎه در راﺳﺘﺎی ﻣﺎﻧﻊ از اﺷﺘﻐﺎل ﻫﻤﺴﺮ و اﺟﺮای ﺣﮑـﻢ دادﮔـﺎه ﮐـﻪ ﺟﻨﺒﻪ اﻋﻼﻣﯽ دارد و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﯾﺎ اداره ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل زوﺟﻪ ﻋﻤـﻞ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣـﺎده ۴ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺳﺎل روﻧﻮﺷﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدره وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع زوﺟﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

   
  

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
  مخاطب گرامی: از انتشار نظرات تکراری و یا حاوی کلمات توهین آمیز معذوریم
  کد امنیتی:
 
 پر بیننده ترین ها
  چهره ماندگار موسیقی درگذشت
  پرداخت «وام ازدواج» ۲۰ میلیونی به فرزندان بازنشستگان از آبان ماه
  رحمانی: واردات خودرو آزاد نمی شود
  برپایی موکب شرکت فولاد اکسین خوزستان در مرز چذابه
  مسمومیت غذایی ۶۰ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت
  مسئولیت های اجتماعی در دستور کار فولاد اکسین
  اعلام روز‌های تعطیلی سینما‌ها همزمان با اربعین
  جزئیات کلاهبرداری میلیاردی در کرمان
  کره جنوبی صادرات دارو به ایران را قطع کرد
  مهار آتش سوزی یکی از موکب‌ها در مرز شلمچه
  ربیعی: حذف یارانه‌ها برای طبقه متوسط نیست
  زمان ثبت‌نام آزمون‌های کلیدی سال ۹۹ اعلام شد
  توقف تغییر رشته فرزندان هیات علمی از دامپزشکی
  دولت مجوز اخذ مالیات از نهادهای خاص را دارد
  ارسال گزارش اولیه سیلاب‌های اخیر به رئیس‌جمهور
 
 آخرین اخبار
  جلسه هماهنگی اورهال شرکت با حضور مدیر عامل برگزار شد
  «خانه‌های بازی» دارای مجوز بهزیستی نیستند
  آمار فروش فیلم‌های روی پرده سینما‌ها
  معاون روحانی : تعطیلی پنج شنبه‌ها به مصلحت نیست
  سهراب بختیاری زاده سرمربی استقلال خوزستان شد
  چهره ماندگار موسیقی درگذشت
  توقف تغییر رشته فرزندان هیات علمی از دامپزشکی
  ارسال گزارش اولیه سیلاب‌های اخیر به رئیس‌جمهور
  جزئیات کلاهبرداری میلیاردی در کرمان
  مسئولیت های اجتماعی در دستور کار فولاد اکسین
  برپایی موکب شرکت فولاد اکسین خوزستان در مرز چذابه
  زمان ثبت‌نام آزمون‌های کلیدی سال ۹۹ اعلام شد
  مسمومیت غذایی ۶۰ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت
  رحمانی: واردات خودرو آزاد نمی شود
  اعلام روز‌های تعطیلی سینما‌ها همزمان با اربعین
  پرداخت «وام ازدواج» ۲۰ میلیونی به فرزندان بازنشستگان از آبان ماه
  دامپزشکی قبول شوید و پزشکی بخوانید!
  مهار آتش سوزی یکی از موکب‌ها در مرز شلمچه
  ربیعی: حذف یارانه‌ها برای طبقه متوسط نیست
  کره جنوبی صادرات دارو به ایران را قطع کرد
  احتمال تغییر ارتفاع قله اورست
  رفاه، بانکی که استاندارد است
  تنها راه نجات کشور از معضل زمین‌خواری چیست؟
  چرا برخی از قطعات در خودرو‌های صفر حذف شد؟
  دولت مجوز اخذ مالیات از نهادهای خاص را دارد
  هشدار ستاد اربعین به زائرین درباره گذرنامه
  احتمال تعطیلی مدارس خوزستان در روزهای 24 و 28 مهرماه
  محرومان یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال اعلام شدند
  از حذف قبوض گاز جا نمانید
  ریزش قیمت‎ها در بازار لوازم خانگی آغاز شد
  برزیل قهرمان جام جهانی والیبال 2019 شد
  فولاد اکسین به عنوان واحد برتر اداره استاندارد معرفی شد
  هشدار درباره کلاهبرداری تماس تلفنی ناخواسته
  زائران از همراه داشتن کالاهای ممنوعه گمرکی اجتناب کنند
  ثبت‌نام در سامانه سماح تا روز اربعین ادامه دارد
  طرح تشدید مجازات اسیدپاشی اصلاح شد
  حکم فرماندار اهواز صادر شد
  یارانه نقدی مهرماه پنجشنبه واریز می‌شود
  تداوم جریان شرجی در خوزستان تا اوایل چهارشنبه
  قیمت سکه تمام باز هم کاهش یافت
  انهدام باند وسیع فروش سوالات کنکور
  وام 30 میلیونی برای سربازان دارای گواهینامه مهارت‌شغلی
  تماس ایران به عراق ارزان‌تر است
  جانباز خوزستانی 29 روز در بیمارستان نمازی شیراز بستری است
  ایران می تواند برای کنترل یک فاجعه ی دیگر در جهان اسلام مداخله کند
  پدیده شرجی در خوزستان افزایش می‌یابد
  تقی‌زاده مسئول پیگیری نحوه واگذاری استقلال و پرسپولیس شد
  مردم نگران افزایش قیمت بلیط هواپیما در ایام اربعین نباشند
  مدت اقامت خود را در عراق کوتاه کنید
  فولاد اکسین نقش بسزایی در رفع نیازهای صنعت نفت و خودکفایی کشور با تامین ورق های خاص دارد
  سیم‌کارت‌های اضافی‌ را حتما مسدود کنید
  آغاز حذف پایان‌نامه‌های کاغذی
  رومینگ برای زائران اربعین ۳۰۰درصد ارزان شد
  برنده‌ی جایزه صلح نوبل ۲۰۱۹ معرفی شد
  جایگزین برانکو در الاهلی مشخص شد
کد نمایش در سایت یا وبلاگ
  ادامه آخرین اخبار
 
 وب گردی
چکار کنیم گوشی با شارژ کم خاموش نشود؟
چکار کنیم گوشی با شارژ کم خاموش نشود؟
  ویراژ خودروی آسکا تا ۲۰۲۵در آسمان +عکس
ویراژ خودروی آسکا تا ۲۰۲۵در آسمان +عکس
  چرا ضریب‌هوش ایرانیان رو به کاهش است؟
چرا ضریب‌هوش ایرانیان رو به کاهش است؟
  روش درست کردن سبزه عید در تنگ شیشه ای
روش درست کردن سبزه عید در تنگ شیشه ای
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
خوزنا شروع فعالیت: 1388
khoozna@gmail.com
پشتیبانی توسط: خبرافزار