صفحه اول     درباره ما     تماس     پیوندها  
جمعه، 2 اسفند 1398 - 14:57   
  تازه ترین اخبار:  
 صفحه اول روزنامه های کشور
 
 یادداشت
  پیام حاج جواد خادمی در ارتباط با انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
  رای به مقبولیت و محبوبیت ایران اسلامی
  تقویت منافع ملی با شرکت در انتخابات مجلس
  پست فروشی به سبک نامزدهای انتخابات
  چاره ی ناکارآمدی درخدمت ،شایستگی در وکالت است!!
  عبور از نان گرم و روزنامه
  کاش این چراغ قرمز هیچ وقت سبز نشه
  مشق عشق در پیاده روی اربعین
  برای روز کودک؛ کبوتری با بال‌های زیتونی
  نقطه ها
 
 گزارش
  آیین نکوداشت استاد زال پور در دزفول برگزار گردید
  قطع آب کرخه در ۱۰ هزار هکتار زمین‌ کشاورزی دشت‌آزادگان
  پیاز به نرخ دلار و خرمایی که به دهان خارجی‌ها شیرین است
  آهوی ریم در دام بی تدبیری!
  فاضلاب شهری؛ بزرگترین تهدید سلامتی انسان
  از زالودرمانی تا فواید بسیار آن
  سد گتوند بلای جان کشاورزی در خوزستان
  نشست هیئت علمی موسسه ی زبان خوزی گویش(دزفولی/شوشتری) برگزار گردید
  سرریز فاضلاب ها تهدید بزرگ سلامتی عمومی مردم
  "آب نمک" روی زخم‌های 38 ساله آبادان و خرمشهر
 
 معرفی کتاب
معرفی کتاب
معرفی کتاب
- اندازه متن: + -  کد خبر: 85302صفحه نخست » آخرین اخبار چهارشنبه، 10 مهر 1398 - 13:06
ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدی و ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ
  

ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﺻﺮفﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺘﻌـﺎﻟﯽ اﺳـﻼم، ﻗـﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ، ﺳـﯿﺮه و رواﯾـﺎت ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ (ع) دوﺷﺎدوش ﻣﺮدان ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر زﻧـﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻟﯿﮑﻦ در ﭘﺎر‌های از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑـﺮای اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و ﯾﺎ زوﺟﯿﻦ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﺸﯿﯿﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺮاﺿﯽ ورود در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

به گزارش «تابناک» ﻣﺎده ۱۱۱۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﺑﺤﺚ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﻨـﻊ اﺷـﺘﻐﺎل زوﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺣﯿﺜﯿﺎت زوج ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻘـﺮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺣﯿﺜﯿﺎت ﻧﻪ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣـﻖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻃﺮح دادﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻘـﻮﻗﯽ و اﺛﺒﺎت ﺷـﺄن و ﻣﺮﺗﺒـﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﻮﻫﺮ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻐﻞ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ.

ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺗﺄﯾﯿﺪی ﺑﺮ ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن دارد ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ اﺻﻮل زﯾـﺮ ﺗﻤﺴﮏ ﻧﻤﻮد:

اﻟﻒ) اﺻﻞ ۲۸ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻫﺮﮐﺲ ﺣﮑﻢ ﻋﺎﻣﯽ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده و ﺑﯿﻦ ﻣﺮد و زن ﻓﺮق ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ و دوﻟﺖ را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

ب) ﺑﻨﺪ دوم و ﭼﻬﺎرم اﺻﻞ ۴۳ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ» ﻫﻤﻪ «ﺑﺮ ﺣﻖ ﺗﻤﺎم ﻣـﺮدان و زﻧـﺎن در اﺷـﺘﻐﺎل اﺷـﺎره ﺷـﺪه اﺳﺖ.

ج) اﺻﻞ ۲۱ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ذﮐﺮ» ﺣﻘﻮق زن در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎت ﻋﺎم اﺳﺖ و دارای ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن را ﻣﯽﺗﻮان ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺎم ﺑﺮد.

ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدی و ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ

ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدی و ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ؛

اﻟﻒ) ﻣﺎده ۱۱۱۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ

ب) ﻣﻮاد ۷۵ اﻟﯽ ۷۸ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر

ج) ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣﺖ ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﺑﺎﻧﻮان ﻣﺼﻮب ۱۳۶۲

د) ﻣﺎده ۳۲ ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب ۱۳۳۶

ﻫ) ﻣﺎده ۲۰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب ۱۳۷۰

و) ﻣﺎده ۲۰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب ۱۳۷۴

ز) ﺗﺒﺼﺮه ۵ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﭘﻨﺞ ﺗﺒﺼﺮه ﺑـﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﺷـﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨـﺎب ﻗﻀــﺎت دادﮔﺴﺘـﺮی ﻣﺼـﻮب ۱۳۷۴

ح) ﻣﺎده ۲ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﻣﺼﻮب ۱۳۷۱ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ز) ﻣﺎده ۲۳ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ۱۹۴۸ ﻣﯿﻼدی

ح) ﻣﺎده ۶ ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ذﮐﺮ ﻣﻮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در زﻣﺮه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدی از اﯾﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺤﺎق اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻓﻮق و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣـﺎده ۹ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ، ﻋﻬﻮد و ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ آن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه در ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن داﺧﻠـﯽ اﺳـﺖ.

ﻧﺤﻮه اﻗﺪام و اﺟﺮای ﺣﮑﻢ

هرچند در ﻣﺘﻦ ﻣﺎده ۱۱۱۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ از واژه» ﻣﻨﻊ «اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷـﻮﻫﺮ ﻫـﺮ زﻣﺎن اراده ﻧﻤﻮد، ﺧﻮﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﺷﺘﻐﺎل زن ﺷﻮد. ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ» ﺻﺪور ﺣﮑـﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﻊ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر زوﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﻣﻨﺎﻓـﺎت ﺑـﺎ ﻣﺼـﺎﻟﺢ خانوادگی ﺣﯿﺜﯿـﺎت را در دادﮔـﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ. ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﺷﻐﻞ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﯾﺎ ﺣﯿﺜﯿـﺎت ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ. اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام، اﺛﺒﺎت وﺿـﻌﯿﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺧـﻮد و ﺳﭙﺲ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ.

رأی ﺷﻤﺎره ۳۴/۳/۱۱۱۱۹ دﯾﻮانﻋـﺎﻟﯽ ﮐﺸـﻮر ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﻣـﺮدی از ﻃﺒﻘـﻪ ﺑـﺎﻻی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، دارای ﻫﻤﺴﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ اﯾﺸﺎن ﻣﻌﻠﻤﯽ اﺳﺖ. زوج ﺑـﻪ اﺳـﺘﻨﺎد ﻣـﺎده ۱۱۱۷ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻨﻊ اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑـﺪوی زوج ﻣﺤﮑـﻮم اﻣـﺎ از دﯾﻮان ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. دﯾﻮان ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻠﻤﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺷﻐﻞ ﺷﺮﯾﻔﯽ اﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد: ﺷﻐﻞ زوﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﻤﺴﺮ، ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻮده و ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ زوﺟﻪ از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﯽ را ﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﭘﺲ از اﺣﺮاز راﺑﻄﻪ زوﺟﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺎن و ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح و اﺛﺒﺎت ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑـﻮدن ﺷـﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻣﺮد ﯾﺎ زن از ﺳﻮی ﻣﺪﻋﯽ از ارﮐﺎن دﻋﻮی ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ.

ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺟﻮاز دادﮔﺎه در راﺳﺘﺎی ﻣﺎﻧﻊ از اﺷﺘﻐﺎل ﻫﻤﺴﺮ و اﺟﺮای ﺣﮑـﻢ دادﮔـﺎه ﮐـﻪ ﺟﻨﺒﻪ اﻋﻼﻣﯽ دارد و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﯾﺎ اداره ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل زوﺟﻪ ﻋﻤـﻞ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣـﺎده ۴ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺳﺎل روﻧﻮﺷﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدره وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع زوﺟﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

   
  

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
  مخاطب گرامی: از انتشار نظرات تکراری و یا حاوی کلمات توهین آمیز معذوریم
  کد امنیتی:
 
 پر بیننده ترین ها
  اگر فردی در خانواده دچارکرونا شد چه کار‌هایی باید انجام شود
  زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد تغییر کرد
  آنفلوآنزا و کرونا را چگونه از هم تشخیص بدهیم؟
  ساعات کاری شعب بانک آینده در روز‌های پایانی ۹۸
  سقوط بهمن در جاده چالوس
  زوجین مراقب عاقبت نقض حریم خصوصی یکدیگر باشند!
  سوالات کرونایی را از ۱۹۰ بپرسید
  شرط سلطانی‌فر برای ورود بانوان به ورزشگاه
  عزل ۲ بخشدار در خوزستان و تایید دقیقه نودی یک نامزد
  حذف چهار صفر از پول ملی تا ۲ سال دیگر
  قیمت دلار در اولین روز از آخرین ماه سال
  ۸ صبح جمعه اخذ رای آغاز می‌شود
  ابتلای 5 نفر به کرونا ویروس در کشور قطعی شد
  نخستین رده بندی فیفا در سال ۲۰۲۰
  پیشنهاد وزارت بهداشت:لغو اردوهای سیاحتی و زیارتی
 
 آخرین اخبار
  انتخاب کشت و صنعت کارون به عنوان واحد صنعتی سبز
  اگر فردی در خانواده دچارکرونا شد چه کار‌هایی باید انجام شود
  به نسبت چینی‌ها یک نقطه قوت پررنگ داریم و یک نقطه ضعف بزرگ
  حذف چهار صفر از پول ملی تا ۲ سال دیگر
  «خوب بد جلف 2: ارتش سری» کمدی بی‌کیفیتی که رکورد می‌زند!
  زوجین مراقب عاقبت نقض حریم خصوصی یکدیگر باشند!
  قیمت دلار در اولین روز از آخرین ماه سال
  عزل ۲ بخشدار در خوزستان و تایید دقیقه نودی یک نامزد
  شرط سلطانی‌فر برای ورود بانوان به ورزشگاه
  سقوط بهمن در جاده چالوس
  پیشنهاد وزارت بهداشت:لغو اردوهای سیاحتی و زیارتی
  ساعات کاری شعب بانک آینده در روز‌های پایانی ۹۸
  زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد تغییر کرد
  آنفلوآنزا و کرونا را چگونه از هم تشخیص بدهیم؟
  نخستین رده بندی فیفا در سال ۲۰۲۰
  سوالات کرونایی را از ۱۹۰ بپرسید
  رعایت بهداشت فردی سدی در مقابل کرونا
  ابتلای 5 نفر به کرونا ویروس در کشور قطعی شد
  ۸ صبح جمعه اخذ رای آغاز می‌شود
  قرارگاه کرونا ویروس با حضور وزیر بهداشت تشکیل شد
  سهمیه بنزین اسفند ماه خودروها واریز شد
  بسته شدن مرز ایران و عراق ربطی به کرونا دارد؟
  با دوپینگ قزاق، سهمیه المپیک به کشتی‌گیر ایرانی رسید
  انتخابات فدراسیون فوتبال لغو نخواهد شد
  تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی کنترل می‌شود
  فقط رئیس‌علوم‌ پزشکی حق اظهار‌نظر درمورد کرونا دارد
  تهران میزبان گفتگو‌های ایران،روسیه‌وترکیه درمورد سوریه
  دپوی ماسک در قم به اندازه کافی وجود دارد
  انتخاب نمایندگان غیر عملیاتی باعث شده تا پیگیری ها و پیشرفت در حد نوشته های روی کاغذ بماند
  پیام حاج جواد خادمی در ارتباط با انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
  ویلاها هم شامل مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند
  علیپور به رکورد علی کریمی در پرسپولیس رسید
  تراز انقلاب اگر مدرس باشد دولت بر روی ریل پیشرفت قرار خواهد گرفت
  تکذیب شایعه بخشش اضافه خدمت سربازان به مناسبت روز پدر
  امکان صدور «دیپلم المثنی» فراهم شد
  واریز «عیدی» برای دانشجو-معلمان
  ماجرای "کرونا" و ماهی قرمز چینی عید
  نسبت ترافیک اینترنت داخلی به خارجی ۷۰ به ۳۰ می‌شود
  رای به مقبولیت و محبوبیت ایران اسلامی
  تقویت منافع ملی با شرکت در انتخابات مجلس
  اولین بازداشت دسته جمعی برخی از اعضای یکی از ستادهای انتخاباتی در ایذه
  حمایت از سازندگان سرفصل تعاملات با بخش خصوصی داخلی است
  ساخت دکل حفاری در ایران از آرزوهای صنعت نفت بود
  آزمایشگاه خوردگی فولاد اکسین بزرگترین آزمایشگاه خوردگی در کشور
  رونمایی از دکل حفاری خشکی ساخته‌ شده توسط جهاد دانشگاهی
  بهره برداری از فاز نهایی آزمایشگاه خوردگی
  طرح گوره به جاسک طبق برنامه در حال پیشرفت است
  روند اجرای طرح گوره به جاسک مطلوب است
  دکل سوم را تا شهریورماه سال ۹۹ تحویل می‌دهیم
  زمان اعلام تعطیلی مدارس در فردای انتخابات مشخص شد
  همتی: دلار به زیر ۱۴ هزار تومان برمی‌گردد
  دریافت پول بابت «پیک نوروزی»؛ ممنوع
  تست "کرونا" تمام موارد مشکوک منفی بود
  هزینه حج قسطی شد
  سهمیه سالانه هر خودرو ۲ حلقه لاستیک دولتی
کد نمایش در سایت یا وبلاگ
  ادامه آخرین اخبار
 
 وب گردی
چکار کنیم گوشی با شارژ کم خاموش نشود؟
چکار کنیم گوشی با شارژ کم خاموش نشود؟
  ویراژ خودروی آسکا تا ۲۰۲۵در آسمان +عکس
ویراژ خودروی آسکا تا ۲۰۲۵در آسمان +عکس
  چرا ضریب‌هوش ایرانیان رو به کاهش است؟
چرا ضریب‌هوش ایرانیان رو به کاهش است؟
  روش درست کردن سبزه عید در تنگ شیشه ای
روش درست کردن سبزه عید در تنگ شیشه ای
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
خوزنا شروع فعالیت: 1388
khoozna@gmail.com
پشتیبانی توسط: خبرافزار