خوزنا : تجديد الدوارس و تحديد المدارس
یکشنبه، 25 آبان 1399 - 08:43 کد خبر:90782
تجديد الدوارس و تحديد المدارس تاليف اين كتاب به زبان عربي است نوشتار جلد يكم آن در سال ۱۳۴۷ق به پايان يافته و جلد دوم آن در۱۳۵۰ق و جلد سوم در ۱۳۵۲ق و...جلد هفتم آن در ۱۳۸۷ق به پايان رسيده است و مولف در طول اين چهل سال به تصحيح و تجديد نظر و تحرير و تهذيب و تلخيص مجلدات پرداخته است و تاريخ ها را در پايان هر جلد ثبت كرده است. در جلد اول تا سوم به صورت مبسوط و دقيق به طهارات و اغسال و نجاسات و مطهرات پرداخته است.تحقيقات وسيع و منسجم در ادله (آيات و روايات) همراه با پردازش ادبي و فقهي، هر مخاطب گوهرشناسي را به خود جلب ميكند. جلد چهارم به صلاه و جلد پنجم به زكات و خمس و جلد ششم صيام و جلد هفتم در احكام مكاسب و وقف و بيع و خيارات است. اولين بار در ۱۳۸۳ق در قم، جلد اول آن توسط المطبعه العلميه چاپ و منتشر شد و چاپ ساير مجلدات به مرور تا سال ۱۳۹۰ق در ۷ جلد زير نظر خود مولف پيش رفت. بعد از رحلت مولف در سال ۱۳۹۱ق، به همت شيخ مصطفي فرزند او يادداشتها و مقالات و رسالاتي از والد ره با عنوان جلد هشتم، توسط چاپخانه حكمت قم در سال ۱۳۹۲ق منتشر شد كه عبارتند از: رسالة في منجزات الزوجه، رساله في الرضاع، رسالة في ميراث الزوجه، رسالة في خيار الزوجة بجنون الزوج، رسالة في الولاية علي البكر في نكاحها، رساله في حديث الرفع، رساله في اعتبار الختان في الحج و الطواف، رسالة في الطلاق. شايد فقهي بودن اين رسائل باعث شده است آنها را به اين مجموعه فقهي ضميمه كنند اما با توجه به تفاوتهايي كه در روش وجود دارد به نظر ميرسد انتشار مستقل اين رسائل بهتر بود. در طول بيش از نيم قرن، چاپ دوم اين مجموعه انجام نشده است! هرچند خبرهاي خوبي درباره عزم گروهي از فضلا براي آماده سازي آن براي چاپ دوم به گوش ميرسد. ماموريت كتاب چنانكه از نامش پيداست تقويت و احياء #فقه_قدمايي است. دَارِس مفرد دَوَارِس است .«الرَّسْم ُالدارِسُ»: اثرى كه پاك و محو شده باشد. و مولف با مهارت و اشراف به اين هدف رسيده است. اگر به جلد اول كتاب دسترسي داشتم در مقدمه مولف به جستجوي انگيزه او و روش او ميپرداختم اما با مطالعه و بررسي متن ساير مجلدات ميتوان گفت: روش مولف در بحثهاي فقهي، استدلال به آيات و روايات و تحليل ادبي آن است و در هر بحث ضمن دسته بندي وجوه و آراء، به بررسي اقوال فقهاي متقدم مي پردازد؛ فقهاي قرن ۴تا ۶ نظير؛ شيخ صدوق، شيخ مفيد، سيد مرتضي، شيخ طوسي، ابن زهره، ابن ادريس حلي و سلار ديلمي... از پرتكرارترين فقها در كتاب هستند چنانكه؛ المقنعه، سرائر، مبسوط، خلاف، نهايه،غنيه، مراسم، مقنع و... بيشترين كتبي هستند كه نام برده ميشوند. نويسنده با عبارت "اقول" نظرات خود را در نقد آراء فقها و جمعبندي بحث ذكر ميكند. ابتكارات و بدائع به وفور يافت ميشود. بررسي سند روايات بر اساس احوال راويان كم است و مولف به روش قدما بر قرائن اعتماد داشته است. شهرت عمليه را جابر ضعف و وجه تقديم و اعراض مشهور را دليل ضعف ميدانسته است. نوآوري هاي مولف و تسلط او بر جهت دهي بحثهاي فقهي و ادبي موجب ميشود كم بودن بحثهاي اصولي بويژه اصول عمليه به چشم نيايد ولي اين قلت بر اهل اطلاع مخفي نميماند. گرچه اين كتاب، مورد تمجيد و تحسين هر عالمي كه بدان دست يافته است واقع شده است اما چندان كه حق آن بود و مولفش انتظار داشت مورد استقبال حوزه هاي علميه قرار نگرفته و مهجور ماند هرچند اسمش به قدر رسمش مهجور نيست. و دليل مهجوريت را شايد بتوان در اصولي شدن بيش از پيش حوزه ها، خارج شدن دزفول از مركزيت علمي، عدم وجود شاگردان مبرز و... جستجو كرد. اين اثر ماندگار به قلم آيت الله العظمي شيخ محمد علي #معزي_دزفولي از فقهاي شيعه متوفاي ۱۳۹۱ق =۱۳۴۹ش است كه متولد دزفول و دانش آموخته زادگاهش بوده است. بيشترين استفاده ها را از جدش شيخ محمدطاهر و پسرعمويش آيت الله العظمي شيخ محمدرضا معزي ره داشته است. تاليف كتب و رساله هاي علمي متعدد فقهي، اصولي، قرآني كه "#تجديد_الدوارس و تحديد المدارس" مشهور ترين آن است و تربيت شاگردان و خدمات ديني از بركات عمر نود و سه ساله اين عالم بزرگ خوزستاني است. مراجعه به اين كتاب و آشنايي با آن را به اساتيد و فضلا توصيه ميكنم براي استفاده، و پس از آن افاده در تدريس ها و بحثهاي علمي تا گامي باشد در احياء تراث علماي حوزه پر افتخار خوزستان. رضاحيدري ۱۳۹۹/۸/۲۵- اهواز