خوزنا : پنچر شدن عمدي اتوبوس بورس در ايستگاه مردم
جمعه، 8 اسفند 1399 - 05:29 کد خبر:95611
پنچر شدن عمدي اتوبوس بورس در ايستگاه مردم ✍🏼 هوشنگ نوبخت مدت هاست كه بحث ضرر سهامداران در بازار بورس كشور نقل محافل و مجالس شده است، بحث ي كه متاسفانه نه در رسانه ها به خصوص رسانه ملي و نه از سوي دولت تاكنون به صورت شفاف به چرايي آن اشاره اي نشده است. به هيچ عنوان براي هيچكس پذيرفتني نيست كه در مقطعي كه دولت ما به هر دليل دچار بحران شديد مالي بوده است، دست به ترفندي به نام بورس زده باشد تا مثل هميشه دست ناتوان، بي تدبير و نااميدش را در جيب مردم كند بلكه به صورت مقطعي از يك بحران مالي ديگر به نفع خودش و به ضرر مردمش عبور كند. از نكات جالب اتفاقات بورس اين است كه همه قوا و در راس آن دولت و به خصوص رسانه ملي به شدت و با تبليغات گسترده به گونه اي عمل كردند كه همه مردم به حضور حداكثري در اين بازار ترغيب شده و سرمايه گذاري كنند و دل به حداقل تحول مالي در زندگي خود برسند. حال سوال اينجاست كه چرا مجلس انقلابي، چوب نظارت خود را بر سر دلالان و دروغگويان بازار بورس كه سرمايه اندك مردم را به خاك سياه نشانده، علم نمي كنند؟! چرا قوه قضائيه به صورت شفاف و قاطعانه ورود نمي كند تا به مردم بگويد چه بر سر اين بازار به اصطلاح شيشه اي و شفاف آمده كه هيچكس خيري از آن نديده است؟! چرا دولت نا تدبير ما كه همه مردم را تشويق و ترغيب به حضور در اين عرصه كردند، بعد از اينهمه شك و شبهه و سوال و ابهام به شهروندان و هموطنان شاكي مان پاسخگو نيستند كه چرا چنين شده و يا قرار است چه بلاي ديگري سر اندك سرمايه هاي از دست رفته شان بيايد؟! در پايان اميدواريم كسي پيدا شود و پاسخگوي سهامداران متضرر در بورس باشد كه چرا اتوبوسي كه قرار بود حامل شادي و سود آوري براي سفره مردم باشد، درست در ايستگاه مردم پنچر شده است؟! و چه كسي يا كساني قرار است چگونه اين اتوبوس را پنچر گيري كنند تا به سرمنزل مقصود برسد.